Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)'nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile VLE Elektronik Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“VLE Elektronik” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

VLE Elektronik, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.


Adres: TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 12, 41420 Çayırova, Kocaeli
Telefon: (262) 781 81 18
Fax: (262) 781 81 19
E-posta: info@vleelectronics.com


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

VLE Elektronik ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası.
 • İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları.
 • Finansal verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, Hesap hareketleri.
 • Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, banka tesislerine giriş ve çıkış kayıtları.
 • Siber güvenliğe ilişkin veriler: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları, ihbarlar ile kurum siber alanının güvenliğine ilişkin olabilecek diğer veriler ve logları.
 • Denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler: denetim ve teftiş kayıtları, denetim ve teftiş raporları, denetim ve teftiş amacıyla yapılan incelemelere ilişkin bilgiler ile diğer denetim ve teftişlere ilişkin veriler.


3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

VLE Elektronik ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

 • Müşteriyi tanıma sürecinin yürütülmesi,
 • Teklif, ürün veya hizmet alımı ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Faturalama ve belge düzenleme sürecinin yürütülmesi ve işbu süreç kapsamındaki verilerin VLE Elektronik'in grup şirketleri ve destek hizmeti sağlayıcı firma ile paylaşılması,
 • Gerçekleştirilen etkinliklerde çekilen fotoğraf ve görüntülerin sosyal mecralarda kullanımı,
 • Kurum içi oryantasyon ve kariyer/yetenek gelişimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Şirket çalışanına, tedarikçi çalışanına, tedarikçi yetkilisi / ortağına Şirket içinden veya Şirket dışından anlaşılan eğitim kurumları vasıtasıyla verilen eğitimler,
 • Sözleşme kapsamında servis desteğinin alınması ve servis raporunun doldurulması süreci,
 • Şirkete giriş çıkışlarda güvenliği sağlanması süreci.


4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

VLE Elektronik, yasal düzenlemeler çerçevesinde, sahip olduğu yetki belgelerine istinaden Tedarikçi, Müşteri ve temsilcilerine/yetkililerine yönelik hizmetler sunabilmesi veya bu hizmetleri geliştirebilmesi amacıyla VLE Elektronik nezdinde bulunan kişisel veriler; yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı/izin verdiği yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, acentelerimize, saklayıcı kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ilişkili taraflarımıza (ana ortaklık, ana ortaklığın bağlı ortaklıkları, ana ortaklığın ilişkili tarafları), faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı aracı kuruluşlara (banka ve aracı kurumlar) ve diğer yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.


5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

VLE Elektronik, kişisel verilerinizi Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun'un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.


6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun'un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle [vleelektronik@hs01.kep.tr] iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.